فرم تدریس

 • (مطابق با آخرین وضعیت تحصیلی) *
 • لطفا در مورد وابستگی سازمانی خود (هیات علمی، پژوهشگر، دانشجو و ...) در دانشگاه یا سازمان توضیح دهید.
  سازمان / دانشگاه / موسسهموقعیت و نوع همکاری 
  افزودن یک ردیف جدید
 • لطفاً عناوین آموزش هایی را که تمایل به ارائه آنها در حرفه را دارید؛ در جدول وارد نمایید. (حداقل یک مورد الزامی است)
  عنوان آموزشمدت زمان آموزش (برحسب ساعت)مناسب برای رشته های تحصیلی و یا حوزه های پژوهشی و صنعتیسابقه آموزش 
  افزودن یک ردیف جدید
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .